dárkový poukaz 9dárkový poukaz 6dárkový poukaz - dětské fotografie
 

Obchodní podmínky

I.Základní ustanovení

1) Provozovatel e-shopu je fyzická osoba Zdeněk Kintr, který je zapsaný u Městského úřadu Stod - příslušný úřad podle §71 odst.2 živnostenského zákona (dále již jen jako "provozovatel"). Předmětem podnikání provozovatele je zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, fotografické služby.

2) Realizátorem tisku je firma COPY GENERAL s.r.o., Senovážné nám. 26, Praha 1 (vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 10079), pobočka Copy General, Prešovská 16, Plzeň.

3) Zasílání či osobní předání provádí Copy General, Prešovská 16, Plzeň, odpovědná osoba Kateřina Kaslová. Ve zvláštních případech je možné dohodnout převzetí v Copy General, Senovážné nám. 26, Praha 1.

II.  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (dále již jen jako "podmínky") se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.


III.  Smluvní strany

Smluvní strany Prodávající je současně provozovatel e-shopu, tedy fyzická osoba Zdeněk Kintr (dále již jen jako "prodávající"). Kupující je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky a zboží nabízené na e-shopu prodávajícího (dále již jen jako "kupující").

IV. Objednávka

1) Koupě zboží se realizuje prostřednictvím objednávky, kdy jen řádně vyplněná objednávka obsahující všechny předepsané údaje je považována za platnou. Řádně vyplněná objednávka podaná prostřednictvím internetového obchodu je objednávkou závaznou.


2) Prodávající neručí za omyly kupujícího uvedené v jeho objednávce.

3) Uvede-li kupující k objednávce doprovodný text, nemusí ho prodávající brát na zřetel. Podstatné pro uskutečnění koupě zboží je objednací číslo a řádně vyplněné předepsané údaje.

4) Kupující odesláním závazné objednávky prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

5) Kupující odesláním závazné objednávky akceptuje výši objednaného zboží, způsob a cenu jeho dodání a platební podmínky, za kterých bude cena zboží a dopravy uhrazena.

6) Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím autorizaci objednávky. Podáním objednávky je považováno za podání návrhu kupní smlouvy. Místem doručení je považována adresa, která je uvedená kupujícím v objednávce. Převzetím zboží a plnou úhradou kupní ceny přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

V.  Předmět objednávky

1) Předmětem objednávky může být jen zboží, které je nabízeno v rámci e-shopu, a to ve variantách či provedeních, které jsou nabízeny.

2) Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat kupujícímu bez vad, a to v souladu s právními normami platnými na území České republiky.

3) Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v případě, kdy kupující odmítne převzít dodávané zboží a uhradit kupní cenu. V případě, kdy kupující odmítne převzít zboží  má prodávající nárok na náhradu škody vzniklou tímto nepřevzetím.

4) Kupující bere na vědomí, že zboží je dodáváno v předmontovaném stavu, kdy je nutné sestavit zboží dle přiloženého návodu.

VI.  Závazky stran

1) Prodávající se zavazuje dodat zboží dle těchto obchodních podmínek řádně a včas, a to takovým způsobem, aby se dodávané zboží nepoškodilo či nezničilo.

2) Kupující je povinen uvést v objednávce veškeré podstatné údaje, zejména správnou a úplnou poštovní doručovací adresu, na kterou má být zboží odesláno či doručeno. Prodávající má nárok na náhradu škody způsobenou mu tím, že dodával zboží na kupujícím chybně uvedenou doručovací adresu.

3) Kupující se zavazuje uhradit cenu, za kterou je zboží dodáno, s jejíž konečnou výši se seznámil před odesláním objednávky prodávajícímu.

VII. Cena
1) Cenou se rozumí katalogová cena uvedená v e-shopu pro každý druh zboží, přičemž cena je v e-shopu uvedená s příslušnou sazbou DPH, platnou pro den, ve kterém je odeslána závazná objednávka. Pokud není uvedeno jinak, cena u zboží je uváděná bez poštovného a balného, které je uvedeno zvlášť.

2) S konečnou cenou, vč. daně, poštovného a balného, se kupující seznámí před odesláním závazné objednávky a jejím odesláním kupující stvrzuje, že s ní souhlasí a zavazuje se ji jako takovou uhradit.

VIII. Dodací podmínky
1) Dodání zboží je možné jen na území České republiky.

2) Zboží bude prodávajícím dodáno v termínu do 2 týdnů ode dne obdržení objednávky. U některých druhů zboží (např. speciální papír) může být dodací lhůta delší jak 2 týdny s ohledem na nutnost jeho objednání u výrobce. Není-li tato zvláštní doba dodání v e-shopu uvedena, platí, že zboží bude dodáno ve standardní době 2 týdnů.

3) Dodání zboží se uskutečňuje prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb (dále jen jako "dopravce"). Na krátké vzdálenosti si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží prostřednictvím vlastní dopravy.

4) Prodávající umožňuje objednané zboží si osobně vyzvednout v prodejně realizátora tisku – Cepy General, Prešovská 16, Plzeň, a to v provozní době prodejny (viz. http://www.copygeneral.cz ). Osobní vyzvednutí zboží je možné jen v případě, kdy kupující tuto možnost označí v  objednávce, a je vyzván telefonicky nebo emailem k jeho odběru

5) Poštovné a balné činí 150,- Kč (vč. DPH), přičemž při hodnotě objednávky vyšší jak 3.000,- Kč poštovné a balné hradí prodávající.

6) Kupující je povinen převzít zásilku, řádně zkontrolovat neporušenost obalu, počet a druh dodaného zboží a je povinen oznámit jakékoli zjevné vady přímo dopravci zboží. V takovém případě by mělo být zahájeno přímo u dopravce reklamační řízení a zápis o zjištěných vadách by měl být neprodleně odeslán k prodávajícímu, jinak na pozdější reklamace pro neúplnost či poškození zboží v důsledku jeho přepravy není nárok. V případě shledání vad obalu zboží v důsledku jeho přepravy prodávající doporučuje kupujícímu odmítnout jeho převzetí. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že dodávka zboží byla řádná a úplná, na další pozdější reklamaci z důvodu porušenosti obalu či neúplnosti dodávky nebude brán zřetel.

7) Kupní cena je hrazena oproti předání faktury (tzv. daňového dokladu). V případě, kdy je zboží vyzvednuto v prodejně či vlastní dopravy prodávajícího - úhrada probíhá oproti předání zboží. V případě dodání zboží prostřednictvím dopravce - úhrada ceny je dobírkou, kdy konečný doklad o koupě zboží (tzv. daňový doklad) je součástí dodání zboží.

IX. Odstoupení od smlouvy

A) Odstoupení od smlouvy kupujícím:

1) Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, vyjma zboží upraveného dle přání kupujícího. V takové lhůtě je povinen kupující vrátit prodávajícímu zboží zpět, a to neponičené a nepoškozené, v původním obalu a na vlastní náklady. Nedošlo-li k dodávce zboží, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit do 1 měsíce ode dne jejího uzavření. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že bere na vědomí, že v případě využití práva na odstoupení, musí vrátit zboží v uvedené lhůtě prodávajícímu, avšak zboží, které bude posláno prodávajícímu na dobírku, nebude převzato. Odstoupení od smlouvy je možné v  písemně doporučeným dopisem na adresu Zdeněk Kintr, Přeštická 741, 334 41 Dobřany.

2) Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, veškeré náklady s vrácením zboží nese kupující. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení.

B) Odstoupení od smlouvy prodávajícím:

1) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující odmítne dodané zboží převzít či v případě, kdy je v prodlení s úhradou kupní ceny po dobu delší jak 7 dní.

2) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny sankční ustanovení těchto obchodních podmínek.

X. Sankční ustanovení

V případě, kdy kupující odmítne převzít jím objednané zboží, má prodávající právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody, kterou měl v souvislosti s dodáním zboží. Smluvní pokuta je splatná 7 dnů ode dne jejího vyúčtování zvláštním daňovým dokladem - fakturou, zaslanou kupujícímu.

XI. Reklamace - odpovědnost za vady

1) Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží dopravcem toto zboží prohlédnout a zjištěné vady známit bezodkladně prodávajícímu či vady týkající se neúplnosti dodávky či vady mající svůj původ v přepravě zboží, bezprodleně oznámit dopravci a popř. vrátit jej zpět dopravci. Pokud kupující neobdržel řádně vyplněný dodací list či neobdržel zboží, které si objednal, je povinen tyto skutečnosti dát vědět prodávajícímu, a to do 3 dnů ode dne převzetí zboží.

2) Reklamace vad je možná v místě provozovny prodávajícího - tj. Zdeněk Kintr, Přeštická 741, 334 41 Dobřany, a to v předem dohodnutý čas. O reklamaci rozhodne prodávající či jím pověřený pracovník dle složitosti do 3 pracovních dnů v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v pl. znění. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, musí být reklamace vč. odstranění vady vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

3) Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo reklamace uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Je-li zboží k reklamaci zasíláno, prodávající je povinen potvrzení o uplatněné reklamaci zaslat kupujícímu do 5 pracovních dní od přijetí zboží. Reklamované zboží se zasílá dle obecných zásad pro zasílání objednaného zboží s tím, že náklady odeslání zpět kupujícímu hradí prodávající.

4) Reklamaci, resp. zboží určené k uplatnění práv z reklamace, doručuje kupující na svůj náklad prodávajícímu a je povinen při uplatnění reklamace předložit doklad o dodání zboží vč. dokladu o jeho úhradě.

5) Nárok na uplatnění práva reklamace zaniká v případě, kdy kupující porušil své povinnosti při přejímce zboží dle odst. 1), dále toto právo zaniká porušením ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou, nebo porušením obvyklého použití, ap.

6) V případě nedůvodné reklamace je reklamace prodávajícím odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, avšak o tom musí být kupující předem vyrozuměn. V případě oprávněné reklamace se zboží vrací zpět kupujícímu na náklady prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení
1) Vztah kupujícího a prodávajícího se řídí obchodní podmínkami platnými ke dni odeslání elektronické objednávky.

2) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění tohoto internetového obchodu, přičemž si provozovatel vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

3) Smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím tohoto e-shopu podléhají výhradně právním normám závazným na území České republiky a případné spory z nich podléhají do pravomoci českých soudů. Podáním závazné objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami, vč. platebních podmínek, a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat a plnit.